Variabel Beteckning
Tabell: NKC_CELL_6918 Cellprover från år 1969 tills  år 2018
PERSON_ID        Personid (avidentifieringsnyckel som används istället av personnummer)
AGE             Ålder
DEB_CLINIC      Cancerregistrets laboratorienummer
REFERRAL_NR     Remissnr.
REFERRAL_TYPE  Remisstyp
REF_SITE        Klinik
COUNTY_ID       Folkbokföringslän (id)
RESIDC          Folkbokföringslän
RESIDK          Folkbokföringskommun
X_SAMPLE_YR     Ny variabel för Sampelsår (tvättat data)
X_SAMPLE_DATE   Ny variabel för Sampelsdatum (tvättat data)
X_REG_DATE      Ny variabel för registrering av datum
X_SNOMED        Ny variabel för snomedkod
SAMPLE_ID       Sample-id
DIAG_ID        Diagnos-id
ANS_CLINIC      Svarsklinik
DEB_CLINIC      Klinik som debiteras
REM_CLINIC      Remitterande klinik
SAMPLE_YR      Provtagningsår
SAMPLE_DATE    Provtagningsdatum
REG_DATE        Registreringsdatum
SCR_TYPE        Typ av screening 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover
SNOMED          Diagnoskod
   
Tabell: NKC_INV_9318 Kallelser från år 1993 tills år 2018
PERSON_ID Personid
AGE Ålder
CANCEL_DATE Avregistreringsdatum för kallelser
LABORATORY_ID Cancerregistrets laboratorienummer
INVITATION_ID Kallelseid
RCC Har RCC skickat data? 1=Ja  .=No
INV_TYPE Typ av kallelse
RESIDC Folkbokföringslän
RESIDK Folkbokföringskommun
RESIDF Folkbokföringsförsamling
INV_DATE Kallelsedatum
INV_YEAR Kallelseår
X_INV_DATE Ny variabel för kallelsedatum
X_INV_YR Kallelseår 
   
Tabell: NKC_PAD_6918 Vävnadsprover from 1969 tills 2018
PERSON_ID  , PNR    Person-id
AGE              Ålder
LABORATORY_ID    Cancerregistrets laboratorienummer
REFERRAL_NR     Remiss
REFERRAL_TYPE   Remisstyp
REF_SITE        Klinik
COUNTY_ID      Folkbokföringslän (id)
RESIDC          Folkbokföringslän
RESIDK          Folkbokföringskommun
X_SAMPLE_YR     Ny variabel som används istället av SAMPLE_YR   
X_SAMPLE_DATE   Ny variabel som används istället av SAMPLE_DATE  
X_REG_DATE     Ny variabel för registrering av datum
X_SNOMED        Ny variabel för snomedkod
SAMPLE_ID      Sample-id
DIAG_ID         Diagnos-id
ANS_CLINIC      Svarsklinik
DEB_CLINIC      Klinik som debiteras
REM_CLINIC      Remitterande klinik
SAMPLE_YR       Sampelår
SAMPLE_DATE    Sampeldatum
REG_DATE       Registreringsdatum
SNOMED          Diagnoskod
TOPO            Topografikod
DOCTOR         Läkare
REG_CODE        registreringskod
DIAG_NR        Diagnoskodsnummer
OBLITERATED    Makulerat prov; 'Y'=ja ; 'N' or  .=No , ibland lab skriver egna koder
SAMPLE_NR       Preparatnummer
SAMPLE_TYPE     Typ av sampel 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover
   
Tabell: NKC_TRANS_CELL Översättningstabel för cellprover tills 2018
COUNTY_ID Folkbokföringslän (id)
LAB_ID Labb-id 
LCODES Originaldiagnoskod
M00110 Ny kolumn som härrör från kolumn med samma namn med tanke translation_matrix
  Om värdet M00110 är närvarande i UCODES sedan kolomnen M00110 är inställd på 1 annars 0
M09005 Ny kolumn som härrör från kolumn med samma namn med tanke translation_matrix
  Om värdet M09005 är närvarande i UCODES sedan kolomnen M09005 är inställd på 1 annars 0
M09010 Ny kolumn som härrör från kolumn med samma namn med tanke translation_matrix
  Om värdet M09010 är närvarande i UCODES sedan kolomnen M09010 är inställd på 1 annars 0
M09019 Ny kolumn som härrör från kolumn med samma namn med tanke translation_matrix
  Om värdet M09019 är närvarande i UCODES sedan kolomnen M09019 är inställd på 1 annars 0
M69700 Ny kolumn som härrör från kolumn med samma namn med tanke translation_matrix
  Om värdet M69700 är närvarande i UCODES sedan kolomnen M69700 är inställd på 1 annars 0
M69710 Ny kolumn som härrör från kolumn med samma namn med tanke translation_matrix
  Om värdet M69710 är närvarande i UCODES sedan kolomnen M69710 är inställd på 1 annars 0
M69719 Ny kolumn som härrör från kolumn med samma namn med tanke translation_matrix
  Om värdet M69719 är närvarande i UCODES sedan kolomnen M69719 är inställd på 1 annars 0
M69720 Ny kolumn som härrör från kolumn med samma namn med tanke translation_matrix
  Om värdet M69720 är närvarande i UCODES sedan kolomnen M69720 är inställd på 1 annars 0
M74006 Ny kolumn som härrör från kolumn med samma namn med tanke translation_matrix
  Om värdet M74006 är närvarande i UCODES sedan kolomnen M74006 är inställd på 1 annars 0
M74007 Ny kolumn som härrör från kolumn med samma namn med tanke translation_matrix
  Om värdet M74007 är närvarande i UCODES sedan kolomnen M74007 är inställd på 1 annars 0
M76700 Ny kolumn som härrör från kolumn med samma namn med tanke translation_matrix
  Om värdet M76700 är närvarande i UCODES sedan kolomnen M76700 är inställd på 1 annars 0
M80009 Ny kolumn som härrör från kolumn med samma namn med tanke translation_matrix
  Om värdet M80009 är närvarande i UCODES sedan kolomnen M80009 är inställd på 1 annars 0
M80702 Ny kolumn som härrör från kolumn med samma namn med tanke translation_matrix
  Om värdet M80702 är närvarande i UCODES sedan kolomnen M80702 är inställd på 1 annars 0
M80703 Ny kolumn som härrör från kolumn med samma namn med tanke translation_matrix
  Om värdet M80703 är närvarande i UCODES sedan kolomnen M80703 är inställd på 1 annars 0
M81403 Ny kolumn som härrör från kolumn med samma namn med tanke translation_matrix
  Om värdet M81403 är närvarande i UCODES sedan kolomnen M81403 är inställd på 1 annars 0
PERSON_ID Person-id
RESIDK Folkbokföringskommun
SAMPLE_ID Sampelid
SCR_TYPE Typ av screening 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover
UCODES Ny kolumn härrör från kolumn med samma namn med tanke TRANSLATION_MATRIX
X_REG_DATE Ny variabel för registrering av datum
X_SAMPLE_DATE Ny variabel för SAMPLE_DATE
X_SAMPLE_YR Sampelår
   
NKC_PAD_TRANSLATED Översättningstabellen för PAD tills 2018
PERSON_ID         Person-id
TRANSLATED Indikatör för att veta om vi kunde översätta enligt vår standard 1.Översättningsbar 2.Okänd
PAD_SEV   
SNOMED_TRANSLATED  Översättning av Snomed
LAB_ID           Labb-id
TOPO3 Topologikod (3 första tecken)
PAD_CLASS       Klassifikation av PAD (AIS, Cancer,….)
AGE           Ålder
REFERRAL_NR         Remissnr
REFERRAL_TYPE   Remisstyp
COUNTY_ID      Länskod
RESIDK    Kommunenskod
X_SAMPLE_YR    Provtagningsår
 X_SAMPLE_DATE   Den variabel är tvättade variabel som ska användas istället av variabeln: sample_date
X_REG_DATE         DATE, Registreringsdatum
SAMPLE_ID   Sampleid
ANS_CLINIC        Svarsklinik
REM_CLINIC          Remitterande klinik
SNOMED_ORIGINAL  Ursprungliga Snomed code
SAMPLE_TYPE Sampeltyp
RESPONSE_DATE  Provsvarsdatum (ny variable enligt önskemål från Joakim från 2014)
   
NKC_TRANS_CELL Översättningstabellen tills 2018
PERSON_ID          Person's id
SAMPLE_ID         Sampelsid
AGE Ålder
LAB_ID  Labbsid
COUNTY_ID  Länskod
RESIDK    Folkbokföringslän
SCR_TYPE Typ av screening 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover
X_SAMPLE_YR    Sampelår
X_SAMPLE_DATE   Sampeldatum
X_REG_DATE      Registreringsdatum (tvättade variabel)
LCODES   Originaldiagnoskod
UCODES  Ny kolumn härrör från kolumn med samma namn med tanke TRANSLATION_MATRIX
M00110       1. Om diagnosen är M00110     0.  Om diagnosen inte är M00110  
M0900 1. Om diagnosen är M0900       0.  Om diagnosen inte är M0900
M09010    1. Om diagnosen är M09010    0.  Om diagnosen inte är M0910   
M09019       1. Om diagnosen är M09019    0.  Om diagnosen inte är M09019   
M69700 1. Om diagnosen är M69700    0.  Om diagnosen inte är M69700
M69710   1. Om diagnosen är M69710    0.  Om diagnosen inte är M69710
M69719 1. Om diagnosen är M69719    0.  Om diagnosen inte är M69719  
M69720 1. Om diagnosen är M69720    0.  Om diagnosen inte är M69720
M74006  1. Om diagnosen är M74006    0.  Om diagnosen inte är M74006
M74007    1. Om diagnosen är M74007    0.  Om diagnosen inte är M74007   
M76700   1. Om diagnosen är M76700    0.  Om diagnosen inte är M76700   
M80009 1. Om diagnosen är M80009    0.  Om diagnosen inte är M80009
M80702   1. Om diagnosen är M80702    0. Om diagnosen  inte är M80702    
M80703   1. Om diagnosen är M80703    0. Om diagnoseninte är  M80703   
M81403           1. om diagnosen är M81403    0. Om diagnoses inte är M81403
SNOMED_WORST Den värsta diagnoskoden (Snomed)
SNOMED_SEVERITY Skalen för diagnoskoder (1..12)
   
NKC_HPV: HPV data from Cytology HPV data för cytologi tills 2018
AGE Ålder
ANS_CLINIC      Svarsklinik
COUNTY_ID  Länskod
DEB_CLINIC      Klinik som debiteras
DIAG_ID Diagnosid
HPVDIAG Diagnos av HPV(Negativ, Positiv, …)
LABORATORY_ID Cancerregistrets laboratorienummer
PERSON_ID , PNR         Person's id
REF_SITE        Klinik
REFERRAL_NR     Remissnr.
REFERRAL_TYPE  Remisstyp
REG_DATE Registreringsdatum
REM_CLINIC      Remitterande klinik
RESIDC          Folkbokföringslän
RESIDK          Folkbokföringskommun
RESPONSE_DATE Provssvarsdatum
SAMPLE_DATE Sampeldatum
SAMPLE_ID Sampelid
SAMPLE_TYPE Typ av sample
SAMPLE_YR Sampelår
SCR_TYPE Typ av screening 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover
SNOMED Snomedkod(diagnoskod)
X_REG_DATE      Registreringsdatum (tvättade variabel)
X_SAMPLE_DATE   Sampeldatum
X_SAMPLE_YR    Sampelår
X_SNOMED Tvättat data för Snomed
   
NKX_EXT_HPV HPV data från mikrobiologi
AGE Ålder
CLINIC Klink
COUNTY_ID  Länskod
DATASRC Screeningslabbar (MA: Malmö, ALE: Aleris, STH: Stockholm, SMA: Småland, GBG: Göteborg)
HPVDIAG Diagnos av HPV(Negativ, Positiv, …)
LAB_ID  Labbsid
LABORATORY_ID Cancerregistrets laboratorienummer
PERSON_ID , PNR         Person's id
REFERRAL_NR     Remissnr.
REFERRAL_NR2 External Remissnr.
REFERRAL_TYPE  Remisstyp
RESPONSE_DATE  Svarsprovsdatum
SCR_TYPE Typ av screening 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover
RESULT Typ av HPV prov
X_REG_DATE      Registreringsdatum (tvättade variabel)
X_SAMPLE_DATE   Sampeldatum
X_SAMPLE_YR    Sampelår