NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
521 Borås

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 53 0.4% . . 2 0.0% . . . . . . . . 14900 99.6% 14955 100.0%
ASCUS 25 8.7% 22 7.6% 26 9.0% 13 4.5% . . 1 0.3% 4 1.4% 197 68.4% 288 100.0%
CIN1 28 13.1% 30 14.1% 30 14.1% 11 5.2% . . . . 1 0.5% 113 53.1% 213 100.0%
Körtelcellsatypi . . . . . . . . 1 100.0% . . . . . . 1 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 50.0% . . . . . . . . . . . . 1 50.0% 2 100.0%
CIN2 4 4.8% 15 17.9% 18 21.4% 34 40.5% 1 1.2% 2 2.4% . . 10 11.9% 84 100.0%
CIN3 . . . . 5 11.4% 31 70.5% 3 6.8% 3 6.8% . . 2 4.5% 44 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 50.0% 1 50.0% . . . . . . . . 2 100.0%
Total 111 0.7% 67 0.4% 82 0.5% 90 0.6% 5 0.0% 6 0.0% 5 0.0% 15223 97.7% 15589 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder
i kategorin
Cancer:
M80703