NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
521 Borås

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 86 0.5% 1 0.0% . . . . . . . . 3 0.0% 15608 99.4% 15698 100.0%
ASCUS 49 11.9% 28 6.8% . . 41 10.0% 1 0.2% . . 2 0.5% 290 70.6% 411 100.0%
CIN1 32 17.4% 43 23.4% . . 42 22.8% . . . . . . 67 36.4% 184 100.0%
Körtelcellsatypi . . . . . . . . 1 33.3% 1 33.3% . . 1 33.3% 3 100.0%
ASC-H 4 21.1% 1 5.3% . . 13 68.4% . . 1 5.3% . . . . 19 100.0%
CIN2 1 25.0% . . . . 2 50.0% . . . . 1 25.0% . . 4 100.0%
CIN3 3 3.7% 5 6.1% . . 64 78.0% 3 3.7% 3 3.7% 1 1.2% 3 3.7% 82 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Total 175 1.1% 78 0.5% . . 163 1.0% 5 0.0% 6 0.0% 7 0.0% 15969 97.4% 16403 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403