Variabel Beteckning
Tabell: NKC_CELL_6919 Cellprover från år 1969 tills  år 2019
PERSON_ID        Personid (avidentifieringsnyckel som används istället av personnummer)
AGE             Ålder
DEB_CLINIC      Cancerregistrets laboratorienummer
REFERRAL_NR     Remissnr.
REFERRAL_TYPE  Remisstyp
REF_SITE        Klinik
COUNTY_ID       Folkbokföringslän (id)
RESIDC          Folkbokföringslän
RESIDK          Folkbokföringskommun
X_SAMPLE_YR     Ny variabel för Sampelsår (tvättat data)
X_SAMPLE_DATE   Ny variabel för Sampelsdatum (tvättat data)
X_REG_DATE      Ny variabel för registrering av datum
X_SNOMED        Ny variabel för snomedkod
SAMPLE_ID       Sample-id
DIAG_ID        Diagnos-id
ANS_CLINIC      Svarsklinik
DEB_CLINIC      Klinik som debiteras
REM_CLINIC      Remitterande klinik
SAMPLE_YR      Provtagningsår
SAMPLE_DATE    Provtagningsdatum
REG_DATE        Registreringsdatum
SCR_TYPE        Typ av screening 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover
SNOMED          Diagnoskod
   
Tabell: NKC_INV_9319 Kallelser från år 1993 tills år 2019
PERSON_ID Personid
AGE Ålder
CANCEL_DATE Avregistreringsdatum för kallelser
LABORATORY_ID Cancerregistrets laboratorienummer
INVITATION_ID Kallelseid
RCC Har RCC skickat data? 1=Ja  .=No
INV_TYPE Typ av kallelse
RESIDC Folkbokföringslän
RESIDK Folkbokföringskommun
RESIDF Folkbokföringsförsamling
INV_DATE Kallelsedatum
INV_YEAR Kallelseår
X_INV_DATE Ny variabel för kallelsedatum
X_INV_YR Kallelseår 
   
Tabell: NKC_PAD_6919 Vävnadsprover from 1969 tills 2019
PERSON_ID  , PNR    Person-id
AGE              Ålder
LABORATORY_ID    Cancerregistrets laboratorienummer
REFERRAL_NR     Remiss
REFERRAL_TYPE   Remisstyp
REF_SITE        Klinik
COUNTY_ID      Folkbokföringslän (id)
RESIDC          Folkbokföringslän
RESIDK          Folkbokföringskommun
X_SAMPLE_YR     Ny variabel som används istället av SAMPLE_YR   
X_SAMPLE_DATE   Ny variabel som används istället av SAMPLE_DATE  
X_REG_DATE     Ny variabel för registrering av datum
X_SNOMED        Ny variabel för snomedkod
SAMPLE_ID      Sample-id
DIAG_ID         Diagnos-id
ANS_CLINIC      Svarsklinik
DEB_CLINIC      Klinik som debiteras
REM_CLINIC      Remitterande klinik
SAMPLE_YR       Sampelår
SAMPLE_DATE    Sampeldatum
REG_DATE       Registreringsdatum
SNOMED          Diagnoskod
TOPO            Topografikod
DOCTOR         Läkare
REG_CODE        registreringskod
DIAG_NR        Diagnoskodsnummer
OBLITERATED    Makulerat prov; 'Y'=ja ; 'N' or  .=No , ibland lab skriver egna koder
SAMPLE_NR       Preparatnummer
SAMPLE_TYPE     Typ av sampel 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover
   
NKC_PAD_TRANSLATED Översättningstabellen för PAD tills 2019
PERSON_ID         Person-id
TRANSLATED Indikatör för att veta om vi kunde översätta enligt vår standard 1.Översättningsbar 2.Okänd
PAD_SEV   
SNOMED_TRANSLATED  Översättning av Snomed
LAB_ID           Labb-id
TOPO3 Topologikod (3 första tecken)
PAD_CLASS       Klassifikation av PAD (AIS, Cancer,….)
AGE           Ålder
REFERRAL_NR         Remissnr
REFERRAL_TYPE   Remisstyp
COUNTY_ID      Länskod
RESIDK    Kommunenskod
X_SAMPLE_YR    Provtagningsår
 X_SAMPLE_DATE   Den variabel är tvättade variabel som ska användas istället av variabeln: sample_date
X_REG_DATE         DATE, Registreringsdatum
SAMPLE_ID   Sampleid
ANS_CLINIC        Svarsklinik
REM_CLINIC          Remitterande klinik
SNOMED_ORIGINAL  Ursprungliga Snomed code
SAMPLE_TYPE Sampeltyp
RESPONSE_DATE  Provsvarsdatum (ny variable enligt önskemål från Joakim från 2014)
   
NKC_TRANS_CELL Översättningstabellen för cytologiprover tills 2019
PERSON_ID          Person's id
SAMPLE_ID         Sampelsid
AGE Ålder
LAB_ID  Labbsid
COUNTY_ID  Länskod
RESIDK    Folkbokföringslän
SCR_TYPE Typ av screening 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover
X_SAMPLE_YR    Sampelår
X_SAMPLE_DATE   Sampeldatum
X_REG_DATE      Registreringsdatum (tvättade variabel)
LCODES   Originaldiagnoskod
UCODES  Ny kolumn härrör från kolumn med samma namn med tanke TRANSLATION_MATRIX
M00110       1. Om diagnosen är M00110     0.  Om diagnosen inte är M00110  
M09005 1. Om diagnosen är M09005       0.  Om diagnosen inte är M0900
M09010    1. Om diagnosen är M09010    0.  Om diagnosen inte är M0910   
M09019       1. Om diagnosen är M09019    0.  Om diagnosen inte är M09019   
M69700 1. Om diagnosen är M69700    0.  Om diagnosen inte är M69700
M69710   1. Om diagnosen är M69710    0.  Om diagnosen inte är M69710
M69719 1. Om diagnosen är M69719    0.  Om diagnosen inte är M69719  
M69720 1. Om diagnosen är M69720    0.  Om diagnosen inte är M69720
M74006  1. Om diagnosen är M74006    0.  Om diagnosen inte är M74006
M74007    1. Om diagnosen är M74007    0.  Om diagnosen inte är M74007   
M76700   1. Om diagnosen är M76700    0.  Om diagnosen inte är M76700   
M80009 1. Om diagnosen är M80009    0.  Om diagnosen inte är M80009
M80702   1. Om diagnosen är M80702    0. Om diagnosen  inte är M80702    
M80703   1. Om diagnosen är M80703    0. Om diagnoseninte är  M80703   
M81403           1. om diagnosen är M81403    0. Om diagnoses inte är M81403
SNOMED_WORST Den värsta diagnoskoden (Snomed)
SNOMED_SEVERITY Skalen för diagnoskoder (1..12)
   
NKC_HPV: HPV data from Cytology HPV data för cytologi tills 2019
AGE Ålder
ANS_CLINIC      Svarsklinik
COUNTY_ID  Länskod
DEB_CLINIC      Klinik som debiteras
DIAG_ID Diagnosid
HPVDIAG Diagnos av HPV(Negativ, Positiv, …)
LABORATORY_ID Cancerregistrets laboratorienummer
PERSON_ID , PNR         Person's id
REF_SITE        Klinik
REFERRAL_NR     Remissnr.
REFERRAL_TYPE  Remisstyp
REG_DATE Registreringsdatum
REM_CLINIC      Remitterande klinik
RESIDC          Folkbokföringslän
RESIDK          Folkbokföringskommun
RESPONSE_DATE Provssvarsdatum
SAMPLE_DATE Sampeldatum
SAMPLE_ID Sampelid
SAMPLE_TYPE Typ av sample
SAMPLE_YR Sampelår
SCR_TYPE Typ av screening 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover
SNOMED Snomedkod(diagnoskod)
X_REG_DATE      Registreringsdatum (tvättade variabel)
X_SAMPLE_DATE   Sampeldatum
X_SAMPLE_YR    Sampelår
X_SNOMED Tvättat data för Snomed
   
NKX_EXT_HPV HPV data från mikrobiologi tills 2019
AGE Ålder
CLINIC Klink
COUNTY_ID  Länskod
DATASRC Screeningslabbar (MA: Malmö, ALE: Aleris, STH: Stockholm, SMA: Småland, GBG: Göteborg)
HPVDIAG Diagnos av HPV(Negativ, Positiv, …)
LAB_ID  Labbsid
LABORATORY_ID Cancerregistrets laboratorienummer
PERSON_ID , PNR         Person's id
REFERRAL_NR     Remissnr.
REFERRAL_NR2 External Remissnr.
REFERRAL_TYPE  Remisstyp
RESPONSE_DATE  Svarsprovsdatum
SCR_TYPE Typ av screening 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover
RESULT Typ av HPV prov
X_REG_DATE      Registreringsdatum (tvättade variabel)
X_SAMPLE_DATE   Sampeldatum
X_SAMPLE_YR    Sampelår