NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
511 Trollhättan

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 45 1.0% 12 0.3% 7 0.2% . . . . 2 0.0% 4584 98.6% 4650 100.0%
ASCUS 105 22.7% 95 20.5% 47 10.2% . . . . 3 0.6% 213 46.0% 463 100.0%
LSIL 41 19.1% 47 21.9% 45 20.9% . . . . . . 82 38.1% 215 100.0%
Körtelcellsatypi 4 57.1% 2 28.6% 1 14.3% . . . . . . . . 7 100.0%
ASC-H 14 29.8% 8 17.0% 24 51.1% . . . . . . 1 2.1% 47 100.0%
HSIL 7 10.8% 6 9.2% 47 72.3% 1 1.5% 3 4.6% . . 1 1.5% 65 100.0%
Totalt 216 4.0% 170 3.1% 171 3.1% 1 0.0% 3 0.1% 5 0.1% 4881 89.6% 5447 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403