NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
571 Dalarna

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 25 0.5% 53 1.1% 8 0.2% 3 0.1% . . . . 4710 98.1% 4799 100.0%
ASCUS 30 7.0% 209 48.6% 55 12.8% 2 0.5% 1 0.2% 1 0.2% 132 30.7% 430 100.0%
LSIL 19 5.0% 201 52.9% 83 21.8% . . 3 0.8% 1 0.3% 73 19.2% 380 100.0%
Körtelcellsatypi 3 33.3% 3 33.3% 1 11.1% 2 22.2% . . . . . . 9 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . 1 100.0% . . . . . . . . . . 1 100.0%
ASC-H 2 3.1% 22 33.8% 39 60.0% . . 1 1.5% . . 1 1.5% 65 100.0%
HSIL . . 16 21.9% 54 74.0% 1 1.4% 2 2.7% . . . . 73 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Totalt 79 1.4% 505 8.8% 241 4.2% 8 0.1% 7 0.1% 2 0.0% 4916 85.4% 5758 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder
i kategorin
Cancer:
M80703