NKCx-rapport utvärderar dubbelprovet vid 41 års ålder i det svenska screeningprogrammet


NKCx har analyserat nationella data från 2019 för att se hur effektiva de dubbelprov (HPV och cytologi) som utförs är. I 2015 års nationella screeningprogram rekommenderas att kvinnor som kallas vid 41 år bör lämna dubbelprov, för att upptäcka även de få fall av cellförändringar som kan uppstå utan aktiv HPV-infektion. Rapporten visar att andelen CIN2+ diagnoser ökat endast med <0,1% pga dubbelprovet. Läs hela rapporten här.

Nationell studie erbjuder självprovtagning för HPV

Den 23:e november 2020 startade NKCx och NACx en forskningsstudie som avser att utprova effektiva metoder att främja ökat deltagande och bättre förebyggande av cervixcancer. Under 2020 erbjöds cirka 6000 kvinnor i hela Sverige ett kit för självprovtagning i hemmet, i första hand via SMS. Att hitta effektiva sätt att nå kvinnor som inte deltagit i screening är en viktig del av arbetet med att permanent utrota cervixcancer i Sverige.

Nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention under omarbetning

En allmän uppdatering genomförs som bland annat innefattar uppdatering av rekommendationerna om användning av självprovtagning, användning av data om HPV-typer med olika cancerrisk samt rekommendationer för återkommande kvalitetskontroll. Läs mer här.

Gynekologisk cellprovtagning med HPV-test från 23 års ålder

Med början 2020 erbjuder Region Stockholm-Gotland gynekologisk cellprovtagning med HPV-test för alla kallade kvinnor. Förut erbjöds detta enbart till kvinnor som fyllt 30 år. Den ändrade strategin kommer att utvärderas årligen för effekt och säkerhet i ett särskilt forskningsprotokoll som godkänts av Etikprövningsmyndigheten. Fullständig information finns här

NKCx insamlar data för 2020

Insamlingen av data för 2020 har påbörjats. Förutom att alla kvalitetsindikatorer kommmer att beräknas som tidigare år så kommer NKCx i år att särskilt sammanställa statistik om de områden som är under omarbetning som självprovtagning, HPV-typning och förutsättningar för permanent utrotning av cervixcancer.

Frågor besvaras av: Joakim Dillner, Ordförande NKCx, Tel: 0724682460


Senast uppdaterad 2021-02-08